ClientesEntri a la nostra zona de clients i gaudi de tots els avantatges que li oferim per es un client habitual

La Llei 43/2010, de 30 de Desembre de 2010, del Servei Postal Universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 31 de Desembre de 2010 i aprovada per les Corts Generals el dia 21 de Desembre de 2010. Aquesta llei respon a una obligació legal ia una singular oportunitat per als serveis postals a Espanya.

L'obligació neix de la necessitat de transposar abans del 31 de desembre de 2010 la Directiva Comunitària 2008/6 / CE, de 20 de febrer de 2008, per la qual es modifica la Directiva Comunitària 97/67/CE del Parlament Europeu i el Consell, de 15 de Desembre de 1997, relativa a les normes comunes per al desenvolupament del mercat interior dels serveis postals en la comunitat i la millora de la qualitat del servei.

Aquesta Llei 43/2010, de 30 de Desembre de 2010, en la disposició derogatòria única. Derogació Normativa: Queden derogades La Llei 24/1998, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Servicis Postals, i totes les altres disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el que disposa.


Paquete OlvidadoEntri a la nostra zona de clients i gaudi de tots els avantatges que li oferim per es un client habitual.

Copyrigth 2016 © El Correu Català International Post Services - Express Postal, S.L 2016 tots els drets reservats